Warunki użytkowania strony


WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW Z OFERTY VOYAGER WINECLUB

PROWADZONEJ PRZEZ AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K. W ZŁOTNIKACH.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza witryna internetowa prowadzona jest przez Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Złotnikach, przy ulicy Krzemowej 3, 62-002 Suchy Las, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374446, numer REGON 634235761, numer NIP 7831414127, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Witryna działa pod adresem www.voyagerwineclub.pl i prowadzona jest pod nazwą VOYAGER WineClub określana dalej także jako Witryna.
 3.  W celu usunięcia wątpliwości prowadzący Witrynę zapewnia, że nie prowadzi sprzedaży towarów (dalej Towary), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.voyagerwineclub.pl, w szczególności w związku z zapisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakakolwiek sprzedaż Towarów za pośrednictwem Witryny www.voyagerwineclub.pl nie jest prowadzona.
 4. Zamieszczone na ww. stronie internetowej wszelkie informacje o Towarach, w szczególności ceny, są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 661 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 

 

§2. KONTAKT

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

 1. pod adresem: Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Złotnikach, przy ulicy Krzemowej 3, 62-002 Suchy Las (biuro Sprzedającego),
 2. pod adresem e-mail: vwc@axpol.com.pl (biuro Sprzedającego),
 3. pod numerem telefonu czynnym w biurze Sprzedającego : (+48) 61 659 88 22 – w godz. 8.00-16.30,
 4. pod numerem faksu czynnym w  biurze Sprzedającego: (+48) 61 659 88 01.

 

§3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zakupów Towarów mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne określane dalej jako Klient.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz przedsiębiorców.
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest wyłącznie w lokalizacji Axpol Trading sp. z o.o. sp .k., ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las,
 4.  Podstawowym warunkiem i jedynym sposobem realizacji zakupów Towarów jest kontakt ze Sprzedawcą w sposób określony w § 2 powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między osobą zamawiającą a firmą Axpol Trading sp. z o.o. sp. k., w siedzibie ww. firmy w Złotnikach, przy ul. Krzemowa 3. Wiążące postanowienia zawieranej umowy następują poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi stosownego dowodu sprzedaży wraz z Towarem.
 6. W przypadku dokonania zakupów Towarów z oferty VOYAGER WineClub klient może stać się członkiem klubu VOYAGER WineClub na zasadach wskazanych odrębnym regulaminem.
  §4 Ceny 
  Ceny podawane w Witrynie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym klientów.

 

§5. DOSTAWA

 1. Oferta prezentowana w Witrynie obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawy przez pracownika Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. lub poprzez odbiór osobisty w punkcie sprzedaży wskazanym w § 3.3.
 3. W przypadku, gdy wielkość zamówienia wynosi co najmniej 300 złotych (słownie: trzysta), koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 

§6. PŁATNOŚCI

Płatności za Towary dokonuje się w następujący sposób:

 1. bezpośrednio przy odbiorze przesyłki od kuriera lub pracownika Sprzedawcy – za pobraniem lub
 2. bezpośrednio przy odbiorze przesyłki w siedzibie firmy Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. - gotówką.

 

§7. REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Towarów z umową oraz w przypadku wad Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, reklamacje można składać na adres: Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Złotnikach, przy ulicy Krzemowej 3, 62-002 Suchy Las z dopiskiem „reklamacja VOYAGER WINECLUB”.
 2. Składając reklamację, klient  może żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, albo – w przypadku wady istotnej – odstąpić od umowy, stosownie do obowiązujących przepisów.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towaru. 
 4. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać dane klienta (w szczególności imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej) numer zamówienia, kopie dowodu zakupu oraz opis przedmiotu reklamacji. Do zgłoszenia klient dołącza na swój koszt reklamowany Towar.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o decyzji informacją wysłaną na wskazany przez klienta adres elektroniczny lub listem poleconym, wysłanym pod adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający dostarcza klientowi na swój koszt Towar zgodny z zamówieniem, pod warunkiem odesłania uprzednio przez klienta na adres Sprzedającego reklamowanego Towaru. Jeżeli wymiana Towaru będzie niemożliwa, Sprzedający zwróci klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne dostępne Towary. 
 7. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

§8. OCHRONA DANYCH, INFORMACJE HANDLOWE

 1. Klient wyraża osobnym oświadczeniem zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówień oraz do celów marketingowych w szczególności związanych z działalnością Axpol Trading sp. z o.o. sp. k. w zakresie sprzedaży win. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, nie są również przekazywane żadnym podmiotom trzecim, niezwiązanym ze Sprzedającym.
 2. Dane Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 3. Administratorem danych jest AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz wystąpienia o ich usunięcie. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony wiążą niniejsze warunki w brzmieniu z momentu złożenia  zamówienia przez klienta.
 2.  Do prawidłowej obsługi Witryny w przeglądarce musi być włączona obsługa plików cookies (tzw. ciasteczka)  i  technologii Java Script.
 3. W razie niedojścia Stron do porozumienia w kwestiach spornych, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 4. Do umowy sprzedaży Towarów przez AXPOL Trading sp. z o.o. sp .k. stosuje się prawo polskie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 
facebook